Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง 67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 081-797-6566

 
นายก นายอรรถพล มีเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
(086-416-4708)
 
ว่าที่ ร.ท.พรศักดิ์ ดำแดง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
(063-421-5687)
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 สาส์นจากนายก
 ด้านการบริการพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 สภาพทั่วไป
 ประวัติความเป็นมา
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 จ้างเหมาบริการบุคลภายนอก
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับอนุญาติชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาติแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 (ดู : 2) 20 ก.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธฺรับถุงยังชีพ ตามมติการประชุมคณะกรรมการช่าวยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 4) 25 มิ.ย. 2564
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ดู : 7) 25 มิ.ย. 2564
รายชื่อผู้ผ่านสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 38) 27 เม.ย. 2564
จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2557 (ดู : 30) 29 มี.ค. 2564
จำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2562 (ดู : 39) 29 มี.ค. 2564
แนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในจังหวัดพังงา ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 14) 8 มี.ค. 2564
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างสะพานคลองเข้ หมู่ที่ 1 (ดู : 31) 23 ก.พ. 2564
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 83) 9 ก.พ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 (ดู : 73) 9 ก.พ. 2564
ระกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 46) 8 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 4) 2 ก.พ. 2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการดำเนินกิจการประปา (ดู : 0) 28 ม.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 112) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 62) 14 ธ.ค. 2563
เชิญชวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 79) 13 พ.ย. 2563
อบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 94) 28 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้พร้อมตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมความความสำคัญของชาติกิจกรรมเนื่องในวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 8 ต.ค. 2563
เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ดู : 238) 16 ก.ย. 2563
กองทุนคุ้มครองพันพืช (ดู : 119) 4 ส.ค. 2563
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (ดู : 125) 12 ก.ค. 2563
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ (ดู : 131) 12 ก.ค. 2563
เมื่อประชาชนได้รับเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ต้องทำอย่างไร (ดู : 150) 10 ก.ค. 2563
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ดู : 127) 2 ก.ค. 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 112) 1 ก.ค. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 (ดู : 100) 30 มิ.ย. 2563
ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (ดู : 131) 15 มิ.ย. 2563
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปี 2563 (ดู : 101) 3 มิ.ย. 2563
เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2563 (ภ.ด.ส.1) (ดู : 126) 28 พ.ค. 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563 (ดู : 106) 3 เม.ย. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 101) 3 เม.ย. 2563
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 2) 19 มี.ค. 2563
การยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านและเอกสารต่างๆ (ดู : 108) 10 มี.ค. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 231) 27 ม.ค. 2563
การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 2) 23 ม.ค. 2563
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 6) 20 ม.ค. 2563
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 117) 1 ต.ค. 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (ดู : 97) 1 ต.ค. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ดู : 86) 1 ต.ค. 2562
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ดู : 113) 1 ต.ค. 2562
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 254) 26 ก.ย. 2562
การดำเนินด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 141) 18 ก.ย. 2562
แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 99) 17 ก.ย. 2562
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 (ดู : 69) 16 ก.ย. 2562
อัตราจัดเก็บภาษี (ดู : 75) 16 ก.ย. 2562
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 66) 16 ก.ย. 2562
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 74) 15 ก.ย. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 118) 19 ก.ค. 2562
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดู : 117) 19 มิ.ย. 2562
รณรงค์ลดโลกร้อน (ดู : 60) 10 เม.ย. 2562
ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ดู : 72) 4 เม.ย. 2562
ลด ละ เลิกใช้กล่องโฟม (ดู : 66) 3 เม.ย. 2562
การประหยัดพลังงาน (ดู : 82) 11 ก.พ. 2562
ความรู้เรื่องไฟป่า (ดู : 66) 16 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ดู : 90) 10 ม.ค. 2562
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 62) 29 ต.ค. 2561
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 - 2564 (ดู : 72) 3 ต.ค. 2561
ข้อมูลทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน (ดู : 117) 13 ก.ย. 2561
ขั้นตอนร้องทุกขืร้องเรียน (ดู : 119) 25 ก.ค. 2561
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 66) 21 ก.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
  67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 
โทรศัพท์ : 081-797-6566
โทรสาร : 0-7641-0950
E-mail Address : info@kohprathong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kohprathong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs