Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง 67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 081-797-6566

 
นายนันทภพ มีเพียร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
(081-498-4365)
 
นางเนตรนภา ชูเชื้อ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการองการศึกษา ศาสนา วัฒธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
ข้อมูล อบต.
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างองค์กร
 อำนาจหน้าที่
 นโยบายการบริหาร
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัสดุประจำปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายงานทางการคลัง
 รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานการประชุมสภา
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 รายงานการประชุมผู้บริหาร
 การประเมินผลแผนพัฒนา
 สาส์นจากนายก
 ประวัติความเป็นมา
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นโยบาย No Gift Policy
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ระยะเวลาการชำระภาษี (ดู : 4) 19 พ.ค. 2566
ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) (ดู : 22) 3 เม.ย. 2566
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม (ดู : 26) 30 มี.ค. 2566
ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 20) 23 มี.ค. 2566
โปรโมชั่นอย่างไรให้ถูกกฎหมาย (ดู : 30) 9 มี.ค. 2566
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy (ดู : 26) 18 ม.ค. 2566
ยาเสพติด ภัยร้ายใกล้ตัว (ดู : 42) 4 ม.ค. 2566
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ดู : 39) 4 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 58) 15 ธ.ค. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามประราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 107) 29 พ.ย. 2565
ปฏฺิทิน การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 90) 1 พ.ย. 2565
แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาศ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 46) 10 ต.ค. 2565
โดนร้านค้าออนไลน์โกงต้องทำอย่างไร? (ดู : 98) 22 ส.ค. 2565
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการเก็บภาษีในปี 2565 (ดู : 89) 27 มิ.ย. 2565
ต้านยาเสพติด (ดู : 92) 24 มิ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชมชน ครั้งที่ 22/2565 (ดู : 90) 14 มิ.ย. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 107) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 102) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 92) 1 มิ.ย. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 94) 1 มิ.ย. 2565
ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 112) 10 พ.ค. 2565
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ที่ 6 สนับสนุนทุ่นจอดเรือพร้อมเชือก (ดู : 122) 5 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 90) 2 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 88) 2 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษษราชการแทนปลัดองค์การบริการส่วนตำบล (ดู : 89) 2 พ.ค. 2565
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ตั้งสติ ก่อนสตาร์ท ในวันสงกรานต์ 2565 (ดู : 123) 11 เม.ย. 2565
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 (ดู : 138) 28 ก.พ. 2565
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ดู : 115) 14 ก.พ. 2565
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 118) 14 ก.พ. 2565
โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 (ดู : 189) 26 ม.ค. 2565
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 87) 13 ม.ค. 2565
เจตนารมณ์การป้องกันการรับสินบนและการป้องกันต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 88) 12 ม.ค. 2565
ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 110) 12 ม.ค. 2565
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 87) 7 ม.ค. 2565
มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 89) 6 ม.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 122) 5 ม.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจให้รองนายกองต์การบริหารส่วนตำบลปฏฺบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 96) 4 ม.ค. 2565
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 119) 4 ม.ค. 2565
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ดู : 120) 4 ม.ค. 2565
สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตำบลเกาะพระทอง (ดู : 228) 27 ธ.ค. 2564
ตระหนักรู้ เรื่องยาต้านจุลชีพโลก (ดู : 146) 18 พ.ย. 2564
เชิญชวนประชาชนประเมิณความพึงพอใจแก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 189) 12 พ.ย. 2564
บัญชีราชชื่อ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ (ดู : 126) 3 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (ดู : 280) 11 ต.ค. 2564
การับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 195) 5 ต.ค. 2564
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 179) 4 ต.ค. 2564
เลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 206) 4 ต.ค. 2564
ประกาศการรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 165) 1 ต.ค. 2564
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 171) 1 ต.ค. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 179) 1 ต.ค. 2564
คู่มือการรับสมัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ดู : 178) 1 ต.ค. 2564
เอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 193) 13 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2564 (ดู : 220) 19 ส.ค. 2564
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 166) 13 ส.ค. 2564
ภารกิจเตรียมการเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (มอแกน) (ดู : 202) 11 ส.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 383) 5 ส.ค. 2564
พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับอนุญาติชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาติแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 (ดู : 170) 20 ก.ค. 2564
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (ดู : 84) 14 ก.ค. 2564
การสมัคร อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (ดู : 159) 14 ก.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธฺรับถุงยังชีพ ตามมติการประชุมคณะกรรมการช่าวยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 179) 25 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง
  67 ม.2 ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 
โทรศัพท์ : 081-797-6566
โทรสาร : -
E-mail Address : kohprathong@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kohprathong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs